« Droste fabriek in KunstuurBomen zagen in Eindenhout »

Politieke vraagstukken in Haarlem

Stellingen 1 t/m 10, stellingen 11 t/m 20, stellingen 21 t/m 28.

Er zijn voldoende sociale woningen in Haarlem

Volgens D66 en CDA zijn er genoeg sociale woningen.

Starre eisen als streefpercentages sociale woningbouw in nieuwbouw‐ of herstructurerings‐projecten moeten worden losgelaten. De bestaande voorraad van 19.000 sociale woningen voldoet immers aan de vraag.

De PvdA, SP, GroenLinks willen er echter nog een aantal bij bouwen:

Van het totaal aantal nieuw gebouwde woningen bestaat 30 procent uit sociale huur- en koopwoningen.

De hoogte van de afvalstoffenheffing moet afhangen van de aangeboden hoeveelheid afval

Een idee van GroenLinks:

GroenLinks wil dat Haarlem van de grote steden de stad wordt waar het minste restafval overblijft. Wij willen naar een duurzame inzameling van huishoudelijk afval; meer afvalpreventie, meer afvalscheiding. Wij willen het principe ‘de vervuiler betaalt’ van toepassing maken op de afvalinzameling en daarmee komen tot een eerlijker verdeling van de kosten. Bewoners die bewust met afval omgaan, krijgen een lagere aanslag afvalstoffenheffing. Op die manier willen we er op een indirecte manier voor zorgen dat de Haarlemse consument kritischer kijkt naar milieuvriendelijke verpakking van producten.

De gemeente mag gif gebruiken bij de bestrijding van onkruid

GroenLinks is hier uiteraard tegen:

De gemeente geeft voorlichting over gifvrije onkruidbestrijding en geeft zelf het goede voorbeeld door voor onkruidbestrijding uitsluitend gifvrije methoden toe te passen.

Eindhoven heeft al enkele alternatieve middelen tegen onkruid.

Om Haarlem beter bereikbaar te maken voor de auto, moeten er een stadsring om het oude centrum en een buitenring om de stad komen

Een stadsring zou de stad beter bereikbaar moeten maken, met minder drukte in het centrum. VVD:

Om de autobereikbaarheid van de stad te verbeteren is de VVD-Haarlem voorstander van een stadsring direct om het oude centrum en een buitenring rondom de stad. De stadsring geeft toegang tot parkeergarages rond het centrum. De buitenring zorgt ervoor dat de automobilist snel aan de juiste kant toegang tot de stad heeft en dat doorgaand verkeer zijn bestemming kan bereiken zonder het centrum te hoeven doorkruisen.

  • de route naar de zuidwestelijke buitenring (randweg) wordt verbeterd door middel van de aanleg van een autotunnel vanaf de Schipholweg naar de Spanjaardslaan. De aanleg van deze tunnel zou kunnen worden gecombineerd met de aanleg van de Zuidtangenttunnel, waarvoor ook op de Schipholweg de tunnelmond geprojecteerd is. Medewerking van Provincie en Rijk is hiervoor onontbeerlijk.
  • de route langs de Schoterbrug (noordoostelijke buitenring) is geschikt voor 2 x 2 banen. Verkeersremmende maatregelen worden opgeheven.
  • aan de noordoostkant van de binnenring wordt extra parkeercapaciteit gerealiseerd, dit ter compensatie voor het autoluw maken van de binnenstad.
  • er komt een systeem van bewegwijzering inclusief dynamische parkeerverwijzing.
  • de toegang tot parkeergarage de Appelaar mag doorgaand verkeer niet langer hinderen.
  • de Prinsenbrug wordt verbreed voor doorgaand en linksafslaand verkeer van de oostkant.

Parkeren in het centrum moet veel duurder zijn dan parkeren buiten het centrum

Het parkeren in het centrum is nu al veel duurder dan buiten het centrum. Buiten het centrum is het namelijk gratis.

Veel politieke partijen hebben plannen om nieuwe parkeergarages te maken, en dan wel ondergronds. Dit zou betaald moeten worden uit de opbrengsten van betaald parkeren.

Haarlem moet de Sint Nicolaasbrug als fietsverbinding over het Spaarne opnieuw aanleggen

CDA is tegen:

Er bestond een plan om een fietsbrug aan te leggen over het Spaarne ter hoogte van de Nieuwe Gracht en molen De Adriaan. Deze brug is echter geschrapt, omdat het te veel hinder zou geven voor de scheepvaart over het Spaarne. Later heeft GroenLinks een voorstel gedaan om de voormalige St. Nicolaasbrug ter hoogte van de Koralensteeg weer aan te leggen. Hiervoor geldt echter hetzelfde probleem als bij het eerste voorstel, hinder voor de scheepvaart. Bovendien heeft de gemeente Haarlem een enorme schuldenlast opgebouwd en miljoenen voor een fietsbrug zijn er dus ook niet. Vandaar dat het CDA geen voorstander is van de fietsbrug, er is simpelweg geen geld voor. Overigens is dat geen enorm probleem, want de bestaande bruggen volstaan behoorlijk.

GroenLinks en SP zijn voor:

Fietsen en wandelen zijn voor korte afstanden de beste manier om je voort te bewegen. Het is gezond, goedkoop en niet milieuvervuilend. Haarlem stimuleert fietsen en wandelen door het aanleggen van veilige en aantrekkelijke routes door de stad. Vooral rond scholen en sportvelden moet de verkeersveiligheid fors worden verbeterd.

In Haarlem moeten meer autovrije gebieden komen

GroenLinks wil een uitbreiding van autovrije gebieden.

Veel andere partijen willen het centrum autoluw maken. De SP wil dat doen door beter openbaar vervoer:

Voor één Euro heen en terug op zaterdagen, koopzondagen en donderdagavonden is nog steeds van kracht. Een verminderde druk op parkeergelegenheid, een autoluwe binnenstad en een herontdekking/waardering van het openbaar vervoer is het gevolg.

De VVD door een ringweg aan te leggen:

Als de doorstroming op de stadsring en de buitenring is gerealiseerd én er voldoende parkeerruimte is, kan de binnenstad verder autoluw worden gemaakt.

Parkeergarage De Kamp moet uitbreiden

GroenLinks en D66 zijn tegen en vinden het onnodig:

[Nu zal er] in de omgeving politiebureau Koudenhorn een geschikte locatie voor een parkeergarage gezocht moeten worden. D66 is tegenstander van uitbreiding van parkeergarage De Kamp. Uitbreiding betekent dat de knoop rond de Langebrug vanwege kruisende scheepvaart, bussen en autoverkeer nog vaster komt te zitten.

Pagina's: 1· · 3

  13.02.2010 17:21:01, van Sjoerd   , 3274 woorden, Categoriën lijst: Verhaal ,

Nog geen reactie(s)