« Droste fabriek in KunstuurBomen zagen in Eindenhout »

Politieke vraagstukken in Haarlem

Stellingen 1 t/m 10, stellingen 11 t/m 20, stellingen 21 t/m 28.

Voor mensen met een laag inkomen moet Haarlem collectief energie inkopen, zodat zij goedkoper uit zijn en de gemeente betaling van rekeningen kan controleren

Hoewel de inkoop van energie of het controleren van betalingen natuurlijk geen taak van de gemeente is, wil de SP dit invoeren om lagere prijzen af te dwingen:

De liberalisering van de energiebedrijven heeft tot nu toe niet geresulteerd in de beloofde prijsdaling voor de consument. In tegendeel; prijzen rijzen de pan uit. De service aan particulieren is er gigantisch op achteruitgegaan en hele wijken zitten bijvoorbeeld dagen zonder straatverlichting, wat voor de veiligheid op straat een slechte zaak is.
[…]
De SP wil voorstellen dat de gemeente Haarlem een collectief energiecontract gaat sluiten voor haar inwoners, die daar eerst over kunnen worden gepeild. Door de inkoopkracht voor +/- 70.000 huishoudens kan de prijs omlaag, omdat de leverancier zeker is van het aantal afnemers.

Gespreide opvang van verslaafden in woonwijken is beter dan centrale opvang in één pand

CDA en PvdA vindt centrale opvang goed, zolang de overlast beperkt blijft:

Unilocatie (centrale opvang van verslaafden) niet aan de rode loper of in een woonwijk!

Concentratie op één locatie is te overwegen als het bijdraagt tot vermindering van de overlast en de kwaliteit van de opvang gehandhaafd kan worden.

Haarlem moet zich inzetten voor gemengde scholen, bijvoorbeeld via inschrijving van leerlingen per stadsdeel

De SP stelt voor om leerlingen op scholen in te delen op basis van hun religie en huidskleur, zodat er gemengde scholen komen. Positieve discriminatie om segregatie tegen te gaan:

SP wil het ontstaan van “zwarte” scholen én “zwarte” woonwijken ontmoedigen, omdat dat een goede integratie tussen leerlingen, families en culturen in de weg staat. De SP is daarom voor gemengde scholen met een openbaar karakter. Zij is geen voorstander van scholen die hun toelatingsbeleid baseren op religie omdat dit per definitie niet-gemengde scholen zijn.
[…]
De SP wil daarom bij wijze van proef het instrument van dubbele wachtlijsten per stadsdeel hanteren om de integratie te bevorderen. Hierbij is verregaande samenwerking en afstemming tussen openbaar en bijzonder onderwijs in buurten en wijken een vereiste.

Wettelijk zijn er wel enkele bezwaren:

[B&W van Rotterdam wil] nu aparte wachtlijsten gaan hanteren voor autochtone en allochtone leerlingen. In de Tweede Kamer is over het algemeen met instemming gereageerd op het Rotterdamse initiatief maar aan dubbele wachtlijsten kleven grote bezwaren.

Het onderscheid op grond van afkomst dat in het Rotterdamse voorstel wordt gemaakt is verboden op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Wanneer ouders hiertegen bezwaar maken is de kans groot dat de rechter dit honoreert. Alle maatregelen die voorbijgaan aan de vrijheid van schoolkeuze zijn gedoemd te mislukken. Aparte wachtlijsten voor allochtone en autochtone leerlingen zijn ook niet nodig omdat er andere mogelijkheden zijn om het ontstaan van zwarte en witte scholen tegen te gaan.

Omdat Haarlem minder geld krijgt van het Rijk moet de gemeente ook bezuinigen op de openbare bibliotheken

De PvdA wil een bibliotheek in Schalkwijk:

Het nieuwe stadsdeelhart van Schalkwijk wordt ook een cultureel hart, met een dependance van de muziekschool, een bibliotheek en een bioscoop.

De D66 wil niet op bibliotheken bezuinigen:

Haarlem slaagt er - naast Amsterdam - goed in een onderscheidend en breed cultuuraanbod te bieden. Alle onderzoek wijst uit dat vooral evenementen en een ruim cultuuraanbod in hoge mate bijdragen tot het geluksgevoel van de Haarlemmer. D66 vindt dat die kwaliteit van leven best wat mag kosten. We vinden ook dat, als iedereen door rijksbezuinigingen moet inleveren, we geen uitzondering kunnen maken voor de podia. D66 zal zich tot het maximale inzetten om de podia alle dagen in de week open te houden.
De bibliotheken moeten van bezuinigingen worden gevrijwaard. Alles begint immers met het toegankelijk
maken van kennis.

Haarlem moet een Veteranendag organiseren

CDA noemt dit terloops in zijn programma.

Al het groen moet behouden blijven en daarom is er in en rondom de stad geen plaats voor grootschalige nieuwbouwprojecten

  • Omvangrijke nieuwbouw kan alleen nog op voormalige bedrijfslocaties, zoals de Gonnetbuurt, Connexxion & Cavex.
  • Aansprekende nieuwbouw ten zuiden van de Prinsenbrug.
  • Amsterdamse Poort laten aansluiten op ‘stadsmuurwoningen’ waardoor de lelijke nieuwbouw letterlijk grotendeels aan het oog onttrokken wordt.

GroenLinks en SP willen aan genoeg groen denken bij elk nieuwbouw project:

Bij het ontwerpen van nieuwbouwprojecten en bij verdichting in de stad moet er een groentoets worden
meegenomen. In onze dichtbebouwde stad is het niet altijd mogelijk om de landelijke norm van 75 m2 groen
per woning te halen, maar het streven moet er wel op gericht zijn. Groen is niet alleen nodig voor een gezond
zuurstofrijk milieu, maar draag ook bij aan een positieve beleving van het woongenot en verbinding met
natuur.

Om invloed te hebben op de bebouwing, moet de gemeente actief grond kopen en verkopen

CDA:

De gemeente voert een terughoudend grondbeleid. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente zelf grondposities innemen, om meer invloed te hebben op wat er wordt gebouwd.

In wijken met veel dure woningen moeten veel meer goedkope woningen worden gebouwd

GroenLinks en PvdA willen een gevarieerd woningaanbod:

De PvdA is voorstander van wijken met een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, duur en goedkoop. In wijken met veel sociale woningbouw bouwen we daarom meer duurdere woningen, en in wijken met veel dure woningen worden meer sociale woningen gebouwd.

Om de doorstroming te bevorderen, moeten er meer middeldure en dure woningen komen

Het idee is dat er meer betaalbare woningen vrij komen als de mensen die er nu in wonen verhuizen naar dure woningen.

CDA en VVD willen dure woningen bouwen zodat starterswoningen vrij komen:

Bij bouwprojecten ligt de nadruk op de bouw van middeldure en dure koop- en
huurwoningen om de doorstroming te verbeteren. Ook jonge mensen krijgen zo de
kans toe te treden tot de Haarlemse woningmarkt.

D66 wil zich inzetten voor het behoudt van bestaande, goedkope woningen en SP wil juist goedkope woningen bouwen om de doorstroming te bevorderen:

  • Renoveer de goede en goedkope huurwoningen
  • Niets mis met scheefwoners
  • Stop de verkoop van betaalbare huurwoningen
  • Bij nieuwbouwprojecten,: Eenderde sociale huur, eenderde sociale koop
  • 500 betaalbare appartementen voor ouderen erbij
  • Betaalbare woonruimtes voor werkende jongeren, studenten, en starters
  • Bouw kantoren om tot woningen

De gemeente moet goedkope leningen geven aan starters op de woningmarkt

Hoewel de gemeente zelf al € 500 miljoen schuld heeft en niet de middelen heeft om te concurreren met commerciele hypotheekverstrekkers, denken sommige partijen dat starters een hypotheek moeten kunnen krijgen van de gemeente Haarlem.

De huidige regeling voor een starterslening is als volgt:

Als u een huis wilt kopen in Haarlem, maar daarvoor eigenlijk onvoldoende inkomen hebt, kunt u hier gebruik van maken.
U kunt maximaal € 39.000,-- lenen om het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning te financieren. U leent van de gemeente via de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). De SVn verzorgt de afhandeling en de administratie van de lening.
Over de Starterslening betaalt u de eerste drie jaar geen aflossing of rente.
Na de eerste drie jaar wordt er op basis van uw inkomen en uw vaste lasten bepaald hoeveel rente en aflossing u gaat betalen. Rente en aflossing vormen samen het maandbedrag.

Pagina's: · 2·

  13.02.2010 17:21:01, van Sjoerd   , 3274 woorden, Categoriën lijst: Verhaal ,

Nog geen reactie(s)