« Droste fabriek in KunstuurBomen zagen in Eindenhout »

Politieke vraagstukken in Haarlem

De StemWijzer vraagt je mening over enkele stellingen. Omdat het moeilijk is op een stelling te reageren als je niet de voordelen en nadelen weet, licht ik hier de stellingen toe.

Stellingen 1 t/m 10, stellingen 11 t/m 20, stellingen 21 t/m 28.

In de binnenstad van Haarlem moet cameratoezicht komen

Cameratoezicht in het centrum is een speerpunt van de CDA:

Zowel door bewoners als ondernemers wordt geklaagd over toenemende overlast, met name in het weekend. Als enige partij in Haarlem pleit het CDA al jaren voor cameratoezicht in de binnenstad. Politie en justitie moeten gebruik kunnen maken van camera’s in de winkelstraten en in drukke horecagebieden. Door gebruik van camerabeelden kan justitie vaker en sneller tot veroordeling van de daders overgaan. De politie verdient in dit opzicht een steun in de rug.

Groen Links:

GroenLinks zet zich in voor maximale veiligheid en minimale criminaliteit. Mensen moeten zich veilig voelen in openbare ruimtes. Dit bereik je niet door op iedereen een camera te richten, maar door politieagenten te laten surveilleren;
[…]
Inmiddels hebben verschillende evaluaties plaatsgevonden, waaruit blijkt dat objectieve veiligheidscijfers niet veel verbeterd zijn door cameratoezicht.

Het Witte Weekblad bespreekt de voor- en nadelen van cameratoezicht in Haarlemmermeer:

In veel tv-programma's is te zien dat overvallers maling hebben aan camera's. Het weerhoud ze niet om overvallen te plegen.

Bij belangrijke onderwerpen moet de gemeente een referendum houden

De meeste partijen zien liever inspraak via wijkraden dan via een referendum. De SP is één van de voorstanders van referenda:

SP is voor de mogelijkheid van een raadgevend referendum c.q. representatieve peiling bij belangrijke beslissingen, waarover duidelijke meningverschillen zijn in de raad en er buiten. Bijvoorbeeld: de beslissing over sloop van het collectieve erfgoed Carré van Dumont (HBS-A van de Raaks) had aan de bevolking moeten worden voorgelegd.

De PvdA ziet liever andere vormen van inspraak, maar sluit een raadgevend referendum niet uit:

De PvdA wil de wijkcontracten uitbreiden over de gehele stad. Ook de jeugd krijgt de kans mee te denken over de stad.
[…]
De gemeente betrekt Haarlemmers in een vroeg stadium bij plannen, waarbij nieuwe vormen van participatie en inspraak, zoals digitale sociale netwerken, niet geschuwd worden.
[…]
De gemeente informeert burgers actief over de mogelijkheid tot het houden van een (raadgevend) referendum.

D66 is voor, mits er genoeg mensen komen opdagen:

Het recht op referendum betekent dat het bestuur daar niet angstvallig tegenover moet staan, en raadgevend of niet, D66 vindt dat bij voldoende opkomst de uitslag van een referendum gerespecteerd moet worden.

De CDA ziet liever meer betrokkenheid op andere manieren:

Geen referenda, maar intensief en doorlopend overleg tussen gemeente en bewoners via de wijkraden.

Haarlem moet de stedenbanden met Osnabrück en Angers beëindigen ten gunste van hulp aan gemeenten in arme landen

De SP wil het geld voor de stedenbanden gebruiken voor gebieden die het echt nodig hebben:

De SP wil de Europese jumelage aan Osnabrück en Angers afbouwen ten gunste van bescheiden stimulering van concrete hulpprojecten van Haarlemmers aan arme gebieden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

De CDA wil echter gebruik maken van de ontwikkeling op milieugebied in Osnabrück:

De uitwisseling met Osnabrück en Angers levert uitstekende inzichten op wat er concreet aan milieuactiviteiten in die steden plaatsvindt, zoals het in kaart brengen van alle daken van gebouwen met vervolgens de mogelijkheden om zonnepanelen aan te brengen en de milieuwinst daarvan!

Grote projecten mogen alleen doorgaan als zij met een tweederde meerderheid in plaats van de helft plus één door de gemeenteraad zijn aangenomen

Om minder grote, dure projecten te doen wil onder andere Partij Spaarnestad een gekwalificeerde meerderheid vereisen:

Besluitvorming heeft - vooral voor grotere projecten - vaak een te gering draagvlak. Bij projecten als Raaks, Appelaar, nieuw Stadskantoor heeft het huidige besluitvormingsproces - waarbij de helft plus één al leidt tot een raadsmeerderheid - nogal eens tot gevolg dat een plan wordt goedgekeurd met een uiterst mager draagvlak. Volgens Partij Spaarnestad loopt zo'n goedgekeurd project maar al te vaak een extra groot risico: vertragingen, oplopende kosten of soms zelfs afblazen (zoals recentelijk Stadion Oostpoort). De daarmee gepaard gaande extra budgetten dienen voorkomen te worden. Teneinde deze verspillingen in de toekomst te elimineren zullen wij ons blijven inzetten voor een stemprocedure in de gemeenteraad die uitmondt in een breder draagvlak. Bij voorbeeld door een twee-derde meerderheid te verlangen voor grotere en kostbaarder projecten dan de huidige helft-plus-één regeling.

De openingstijden in de horeca moeten volledig vrij zijn

Alle partijen willen minder overlast door de horeca, maar er zijn verschillende visies op hoe dat te behalen is.

Het CDA wil een proef doen waarin kroegen niet allemaal op dezelfde tijd dicht gaan:

Een pilot met gespreide sluitingstijden van horeca om overlast tegen te gaan!

Met hetzelfde doel wil de PvdA de openingstijden vrij laten:

De sluitingstijden voor de horeca worden vrij gelaten, waardoor niet iedereen meer tegelijk op straat komt te staan en de overlast vermindert.

D66 en SP willen juist overlast voorkomen door de sluitingstijden op te leggen:

Geen uitbreiding van de openstelling van horeca-gelegenheden in verband met overlast.

GroenLinks komt met populistische praat en zegt niet welke regulering het probleem oplost:

GroenLinks wil door een goede regulering overlast door horecabezoekers terugdringen.

De coffeeshops in Haarlem moeten sluiten

CDA en PvdA willen alleen coffeeshops sluiten die overlast geven, niet alle coffeeshops.

In Haarlem-Oost mag een gokpaleis komen

Holland Casino wil zich in Haarlem vestigen:

Holland Casino vestigt zich niet in het Raakscomplex in Haarlem. De kosten voor de realisering van een gokpaleis in het gebouw zijn te hoog, maakte het bedrijf dinsdag bekend. Het plan voor een casino in Haarlem blijft desondanks bestaan.

De SP is tegen:

De SP verzet zich tegen het vestigen van een Groot Casino (Gokpaleis) bij de Raaks. Financiering van het Stadion Zuiderpolder door exploitatie van gokhallen vinden wij onbespreekbaar en, sportief gezien, het paard achter de wagen spannen.

Wie niet wil inburgeren, moet op zijn uitkering worden gekort

In Utrecht hebben ze hier al ervaring mee:

De gemeente Utrecht heeft een brief gestuurd naar 1.300 “allochtonen” die een bijstandsuitkering krijgen. De aangeschreven groep is niet verplicht om in te burgeren, maar als ze weigeren worden ze wel gekort op hun uitkering. “Deze mensen zijn inburgeringsbehoeftig”, meent de gemeente. “Als ze inburgeren, voorkomen we een sociaal isolement van deze groep.” Zo wordt inburgering gebruikt als instrument om “allochtonen” te integreren in de arbeidsmarkt. Verantwoordelijk PvdA-wethouder Marka Spit is daar helder over. “We willen een sanctiemiddel kunnen inzetten om mensen naar de arbeidsmarkt te leiden.”

De gemeente moet de komende jaren zijn vaste schuld aflossen, ook al gaat dat ten koste van nieuw beleid

CDA:

De schuldenlast van de gemeente Haarlem is dramatisch opgelopen (van € 332 miljoen naar € 429 miljoen). Door reeds geplande investeringen zal deze nog verder oplopen tot € 500 miljoen!
[…]
Sommige projecten zullen we ons eenvoudigweg niet meer kunnen veroorloven. Denk daarbij aan de Nicolaasfietsbrug of het stadsparkje in het Westelijk Tuinbouwgebied.

De PvdA wil bezuinigen uitstellen:

De gemeente moet haar schulden gaan verminderen en start daarmee zodra de economische crisis voorbij is.

CDA, PvdA en D66 willen bezuinigen binnen de gemeente:

De gemeentelijke organisatie moet worden doorgelicht. Oneigenlijke
taken die door de markt beter en efficiënter uitgevoerd kunnen worden,
moeten worden afgestoten.

Mensen in de bijstand hoeven geen of minder gemeentelijke belastingen te betalen

Het kwijtschelden van gemeentebelasting is reeds mogelijk voor hondenbelasting en afvalstoffenheffing.

Pagina's: 1· · 3

  13.02.2010 17:21:01, van Sjoerd   , 3274 woorden, Categoriën lijst: Verhaal ,

Nog geen reactie(s)